Nyheter

K-mit ❤️️ standardisering inom elektronikområdet

Under en längre tid har vi på K-mit arbetat med en ny webbplats och en ny webbshop på uppdrag av SEK Svensk Elstandard. Vi är stolta över resultatet och över att ha kunnat bidra till något så viktigt som spridningen av svensk standard inom elektonikområdet.

Under en längre tid har vi på K-mit arbetat med en ny webbplats och en ny webbshop på uppdrag av SEK Svensk Elstandard. Vi är stolta över resultatet och över att ha kunnat bidra till något så viktigt som spridningen av svensk standard inom elektonikområdet.

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten.

SEK Svensk Elstandard är en av Sveriges tre självständiga och jämställda standardiseringsorganisationer. De andra två är ITS, Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen och SIS, Svenska Institutet för standarder.

SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som har intresse av att delta i standardiseringsarbetet och påverka framtidens tekniska regler och internationella standarder inom elektrotekniken. Omkring 800 experter deltar i organisationen med sina specialistkunskaper.

Standarder inom det elektrotekniska området kan behandla terminologi, dokumentation, klassificering och andra övergripande frågor, innehålla fordringar på mått, säkerhet, prestanda eller andra egenskaper, eller beskriva utförande, provning eller användning av olika slags elektriska produkter eller anläggningar.

Medlemskap i någon av SEKs tekniska kommittéer ger möjlighet att delta i pågående standardiseringsarbete. Standardisering är en öppen process som strävar till samförstånd och öppen spridning av de uppnådda resultaten. SEK informerar om standarder och pågående projekt och resultaten finns tillgängliga i SEK Shop. För att underlätta användningen av standarder ger SEK också ut handböcker och tekniska rapporter.

Svensk standard

SEK fastställer svensk standard inom det elektrotekniska området. De flesta standarderna är europeiska standarder som genom överenskommelsen inom CENELEC ska fastställas som nationell standard i de europeiska länderna. Några internationella standarder från IEC som inte blivit europeisk standard fastställs också som svensk standard. Arbete med rent svensk standard på elområdet, utan internationell eller europeisk motsvarighet, bedrivs endast i begränsad omfattning. Det är då fråga om områden eller frågor som saknar gemensamt europeiskt eller internationellt intresse och i de flesta fall rör det sig om revision av existerande standarder.

Finansiering

SEKs verksamhet drivs utan vinstintresse. Verksamheten finansieras genom intäkter från försäljning av SEKs publikationer, statliga anslag samt avgifter från intressenter som deltar i verksamheten.

SEKs vision – Standarder skapar en enklare och säkrare värld

Globala elektrotekniska standarder säkerställer kvalitet, effektivitet och säkerhet hos system, anläggningar och produkter samt underlättar för svenska företag att verka internationellt.

SEKs mission

Använda svenska aktörers kompetens för påverkan på den elektrotekniska standardiseringen och samtidigt främja ökad kunskap om och användning av standarder.